Pigasus Polish Poster Shop

Pigasus Polish Poster Shop

Odwołanie transakcji

Klient może wycofać się z transakcji bez podania powodów w ciągu 30 dni, pisemnie (list, email). Podany okres 30 dni zaczyna się w momencie otrzymania towaru przez klienta, bądź osobę trzecią, określoną przez klienta w zamówieniu.
Do dotrzymania terminu wystarczy odpowiednio wczesne wysłanie odwołania transakcji. Odwołanie kierować należy pisemnie korzystając z załączonego formularza, przy czym użycie tego formularza nie jest konieczne, do:
Pigasus Polish Poster Gallery
Danziger Str. 52
10435 Berlin
Niemcy

albo przez E-Mail: info@pigasus-gallery.de W przypadku zwrotu w ciągu 30 dni towaru, klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej, jeżli dostarczony towar odpowiadał zamówionemu.

Następstwa odstąpienia od transakcji:
W przypadku odstąpienia klienta od transakcji pigasus gallery zwraca klientowi wszelkie poniesione przez niego koszty, łącznie z kosztami wysyłki, bezzwłocznie, najpóźniej 14 dni od dnia, w którym pigasus gallery otrzymała zawiadomienie o odstąpieniu od transakcji. Zwrot kosztów następuje w walucie użytej podczas dokonania transakcji, chyba że w indywidualnych pertraktacjach wyraźnie doszło do innych ustaleń; w żadnym razie klientowi nie nalicza się jakichkolwiek sum wynikających z odstąpienia od transakcji. Pigasus gallery zastrzega sobie wstrzymanie zwrotu poniesionych przez klienta kosztów do momentu otrzymania towaru, albo do momentu otrzymania dowodu, że towar został przez klienta wysłany.

***************************************************************
Niezobowiązujący formularz odstąpienia od umowy:
Do:
Pigasus Polish Poster Gallery
Danziger Str. 52
10435 Berlin
Niemcy
info@pigasus-gallery.de
Tel.: 49(0)3028493697

Niniejszym odstępuję od umowy kupna dotyczącej następujących towarów:
______________________
______________________
______________________
______________________
zamówionych w dniu__________________otrzymanych w dniu ______________________
Nazwisko i imię klienta
______________________
Adres klienta
______________________
______________________
Podpis klienta (obowiązuje tylko w formie papierowej)